...
یکی بود
یکی نبود
اونی که نبود
روزه‌بود
روزه‌ی سکوت
وقتی که روزه‌ش رو شکست
اونی که بود
مرد
دیگه نبود.