...
میای بریم کوه؟
شکار آهو؟
راستی
تو میدونی که تفنگه من کو؟