...

از اينکه به من بگن تو واقعيت زندگی کن خب، ناراحت نميشم، ولی از اينکه بخوام تو واقعيت زندگی کنم حوصلم سر ميره،‌ بعد يکمی خيالبافی ميکنم. ديگه حوصلم سر نميره. ولی خيالبافی کردن با يه نفر ديگه جالبتره، مثلاً هی من بگم اگه اينجوری بود بعدش چی ميشد،‌بعد هی اون بگه ، هی من بگم، هی اون بگه... خوب تخيلات دونفر باهم خيلی بامزه ميشه،‌ بعد يهو ميبينی شب شده تو همينجوری داری فکر ميکنی، شب شده ديگه، هيچی بايد بری بخوابی. [+]