...
ببینم کسی هست که ماهی‌های سفره‌ی هفت سینش هنوزم زنده باشه ؟ ( ... ) +‌ موسیقی