...
میدونی ... میدونم چی جوری باید بغلت کنم ٬ باور کن .