...
احتیاط کنید ... طوفان همیشه نشانه هایش ثابت نمی ماند ...