...
فکر کنم من دوباره یه جوری نوشتم که مامانم نگران شده فکر کرده من دختر خونم اومده پایین زن میخوام ! برگشته میگه میثم جون تنهایی بهت فشار نمیاره یه وفت که ... این مامانا مهربون که میشن خیلی بانمک میشن جدنا
:*