...
وقتی چشماتونو میبندین و همدیگه رو صدا میزنین و میخوابین ...
تنگ تنگ.
شب بخیر.