...
فک کن
۱۵ تا ورق باشه
اون یه روز فال بگیره
تو یه عالمه روز بعد از اون فال بگیری
فال هر دو تاتون عین هم بیرون بیاد
جادوی پنجم منهای یک: " خویشتن داری کن "
سر می گذارم روی تلفن
مثل قلبم می زند
دنگ
دنگ
کسی پای تلفن نفرین خوانده است؟

این یعنی چی؟
تو میدونی؟ میفهمی؟
من نمیدونم، نمی فهمم
باور کن

همین.