...
آقا کسی تو دیار شهید پروز لوس آنجلس هست که واسه ۴-۵ روز آخر دسامبر (کریستمس تا تحویل سال) مهمون بخواد ؟ من خیلی مهمون خوبیما :) ... خلاصه به من بدبخت بینوای بیخانمان (بی خوانمان ؟!) هوم لس کمک کنید ... :)

پ.ن. ایمیل - مسنجر: