...
دیدی وقتی که داری با یکی چت می کنی
بعدش اون یه عالمه داره حرف میزنه
تو هم مثلا دستاتو دور خودت حلقه کردی و هیچی تایپ نمی کنی
فقط داری نیگا می کنی که اون چی داره مینویسه هی تند تند
بعدش اون حرفش که تموم میشه منتظر میشه که تو یه جوابی عکس العملی چیزی از خودت نشون بدی
بعدش هی هرچی منتظر میشه ولی تو هیچی نمیگی
بعدش میگه الو؟
میگه هووووو!
میگه کرره خر چرا جواب نمیدی؟
میگه مردی؟
میگه BUZZ!!
بعدش تو هنوز ولی هیچی نمیگی و فقط داری نگاه می کنی
بعد یا اینکه مثلا تلفن کرده بهت
بعدش داره حرف میزنه تو یهویی ساکت میشی و هیچی نمیگی
میگه الو؟
هستی؟
قهر کردی؟
چی گفتم مگه؟
هو الاغ
قطع کردی؟
الو بابا!
بعدش تو هیچی نمیگی، فقط داری گوش میدی
ساکته ساکت
من عاشقه این جوریام
:)