...
ویزیتور 111111 و 77777 دوست داشتم یا خودم میشدم یا میشناختمش که نشد. حالا عداد بعدی 123456 امیه . پس بیزحمت بعد از ۱۲۳۴۵۵ امی دیگه کسی نیاد تا خودم بیام یا هرکی ویزیتور ۱۲۳۴۵۶ امی شد یه ندا بده . مرسی.