...

شهرام ناظری - صدای سخن عشق (روی ۲) - 13mg


رو سر بنه به بالین
تنها مرا رها کن ...