...
چه فرق می‌کند
که نام ماه را بر استخوان بنویسم
یا بر حباب های بی‌ سرانجام باران
باز می‌زند این شیپور
با صدای سنگی
در اجتماع کتیبه‌های قبرستان.

در تاریکی آبستن
اشباح کور
نوزاد مرده‌ی عشق را می‌آوردند و
ترانه‌های زمین را باز می‌خوانند.
کدام ترانه در کدام ساعت تاریک
چه فرق می‌کند

قایقی که به انتهای جهان می‌رسد
و در غوغای قطب‌نما ها گم می‌شود
چه فرق می‌کند اگر سوغات امواج را
به دست پریان خوابگرد
در کرانه‌های متروک رها کند ؟

در کرانه‌های متروک جهان
با لبان سردم
گونه‌های باد را می‌جویم
و نام ماه را بر کتیبه‌های قبرستان.
باز می‌زند این شیپور
با مایه‌های شور
در خواب‌های شهر سنگستان.

(از همهمه در مه - افشین دشتی)