...
جادوی اول: " به انتظار بمان "
منتظرم نیستی؟
توی خوابت
صدای جادوی من نمی آید؟
یک روشنی شروع میشود
از گوشه ی شرقی...