...
شب است و آسمان بی‌ستاره می‌خندد
ماه گم شده است.
و چشمان گربه آبستن سیاهی تاریکیست
بعد بلعیدن طلوع

جادوگر ؛ گریه نکن !