...
میدونی پری دریایی ها از کجا اومدن؟
بگم قصه شونو برات؟
یکی بود یکی نبود
اون قبلنای خیلی قبل
آدما رو زمین بودن و ماهیها توی دریا
یه آدمی سلطان زمین بود
یه ماهی هم سلطان دریا
یه خدایی هم بود که به جفت این دو تا دستور میداد
آدمه خدا نمیخواست
ماهیه هم خدا نمیخواست
یه روزی این دو تا سلطان نشستند با هم دیگه کلی فکر کردند که ما چیکار کنیم که دیگه خدا بهمون دستور نده؟
فکر کردند و فکر کردند و فکر کردند
بعد یه عالمه وقت به این نتیجه رسیدند که اگه اینا یه نسل مشترک داشته باشند که هم بتونه تو دریا زنده بمونه همیشه و هم توی خشکی همه ی مشکلاتشون حل میشه
:)
بعدش سلطان ماهی ها زن بود و سلطان آدما مَرد
این دو تا با هم ازدواج کردند
بعد ماهیه بچه دار شد، رفت تو دریا که بچه ش را توی دریا به دنیا بیاره، پیش فامیلای خودش
ماهیه موقعه زایمان مُرد
بچه ش یه پری دریایی بود با نیمتنه ی آدم و یه دم بلند
اون بچه هیچوقت نفهمید که میتونه توی خشکی هم زنده بمونه، چون مادرش اونقدر زنده نمونده بود که اینو بهش بگه، هیچکس دیگه هم که توی دریا نمیدونست اینو که بهش بگه، همه فک کردن این یه ماهیه ناقص الخلقه ست، طردش کردند از پیش خودشون
آدمه هنوز منتظره که زنش و بچه ش از دریا بیان پیشش، که اون بچه را یه جوری تربیت کنه که بتونه هم سلطان زمین باشه و هم سلطان دریا، بدون نیاز به وجود خدا
خداهه هنوز داره برای خودش خدایی می کنه
پری دریاییه هم توی دریاست، تنهای تنها، بدون اینکه بدونه برای این به دنیا اومده که جای خدا را بگیره
قصه ی ما تموم شد
قشنگ بود؟