...
همه ی رنگ ها بیرنگ میشن
رنگ بیرنگی

بیرنگ
بیرنگ
بیرنگ

میرم مزرعه
باد میاد
خوب که نگاه میکنم
بیابون رو میبینم
دور افتاده

فید اوت
فید اوت
فید اوت ...