...
تو اگه بال داشتی میتونستی پرواز کنی
تو آسمون
تا خودِ خودِ خودِ خدا
خدا پشت ابرا قایم شده
اگه همه ی ابرا برن کنار میتونی ببینیش
اینا که میگن هیچکی خدا را نمی بینه الکیه همش
اگه بال داشتی می دیدیش
اینجوریم نیگام نکن
خودم تو خواب دیدم
آخه من تو خوابم بال دارم
:)