...
تو می‌خوابی
به شیکم
کمرت رو به آسمون، رو به سقف، رو به هوا
حالا کمرت نازی
نازی
نازی
نازی
تا اونقدری نازی که خوابت ببره
ولی من گشادم
کم نازت می کنم
تو خوابت نمی بره
چی کار کنیم حالا ؟