...
مرد هیچ وقت نمیترسد!

مرد کسی است که بزرگترین ترس دنیا را با خود نگه میدارد
مرد کسی است که هر لحظه از ترسش به آغوشت می افتد...
*