...
هی
ببین
دلم میخواد بشینم جلوت
تو چشمات زل بزنم
تو چشمام زل بزنی
بعد من دروغ بگم
یه عالمه دروغ بگم
جدی میگم
بعدشم میزنم تو گوشِت
آخه من اینهمه دروغ گفتم و تو به روی خودت هیچی نیاوردی
کره خر
گاو