...
نانی ميگه چه هوای دو نفره‌ايه. وقتی من ميگم يعنی چجوری؟ ميگه يه تعريف جامع و کامل اينه که هوا هميشه يکنفره‌س مگر اينکه دو نفره باشه ! [+]