...
جادوی نهم: " به من فکر کن، فقط به من..."
جادوی ششم:" دلت برایم تنگ خواهد شد..."
جادوی یازدهم:" تقدیر تویی "
جادوی دوازدهم:" طلسم دلتنگی ها نوشتنی نیست "
جادوی پانزدهم:" نابودت می کنم، برای خودم از نو می سازم "
جادوی اول:" به انتظار بمان "

یک روشنی شروع می شود، از گوشۀ شرقی :)