...
و اما دسامبر پارسال ٬ همین‌موقع‌ها ... ( ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ )