...
خب تا وقتی که من آمریکا نیومده بودم هدف زندگیم این بود که زودی درسم تموم بشه یه چیزایی به دست بیارم که بتونم بعد از خیرشون بگذرم احساس سبکی کنم بعد برم تو کوهستانای اطراف تهران چوپون بشم ٬ ولی از وقتی اومدم آمریکا هدف زندگیم این شده که زود‌تر درسم تموم شه یه چیزای بیشتری به دست بیارم بعد از خیر اون بیشترشون بگذرم برم به جای چوپونی یه مزرعه بخرم که یه مترسک داشته باشه واسه مترسکه یه مترسک دیگه بخرم که تنها نباشه. خلاصه من خیلی همیشه دارم پیشرفت می‌کنم حتی هدفامم از گوسفند چرونی به گاوچرونی رسیده ... ..... ... ............... ... ... ریدم ؟‌ خودم میدونم ٬ لازم نیست به روم بیارین حالا . خودم دارم روش فکر می‌کنم.