...
قدیما فکر میکردم وقتی حامله میشم بهترین راه انداختن بچه اینه که برم از بالای پشت بوم با شیکم بپرم پایین. این روزا احساس میکنم عقیم شدم ٬ شاید اون پایین پریدنه راه حل خوبی نبود . بهتر نبود با بچه صحبت میکردم همه چیو بهش میگفتم ؟ فکر کنم اگه میدونست باید یه عمر از من بودن رو با خودش همیشه یدک بکشه خودش خودکشی میکرد