...شب
از ارواح ِ سکوت سرشار است ...
ريشه ها از فرياد ٬
و رقص ها از خستگی ...