...
هر آدمی یه عدده
یه عدد یازده
به شرطی که فقط به پاهاشون نگاه کنی
و سرت رو بالا نیاری

دو تا آدم کنار هم
از دور ...