...
دیدی بعضی وقتا بهت وحی میشه ؟
میفهمی یه چیزی رو
میبینی یه اتفاقی که قراره بیفته رو .
و چیزی که قراره گم بشه
چیزی که قراره از دست بره
قبل از اینکه از دست بره
بهت وحی میشه
تو همه چیزو میدونی

باید منتظر بشینی و نگاه کنی.