...
فکر کنم دشت پر از شقایق رو ترجیح بدم
و اون درخته رو
که بهش تکیه بدم.
و چشایی که باز نگهشون دارم
و آسمون آبی.
و نگاه خشک و دور و سرد و بی انتها.