...
مزرعه‌مون انقده بزرگه ٬ انقده بزرگه ... حوصله‌مون که سر میره قایم موشک بازی می‌کنیم . قایم موشک که بازی می‌کنیم گم می‌شیم دیگه هم پیدا نمی‌شیم . حالا مجبور بودیم اینجوری قایم شیم که دیگه پیدا نشیم ؟ اصلاً مجبور بودیم بیام تو مزرعه به این بزرگی که اینجوری بشه . من سوک سوک نمیکنم قول ٬ بیا بیرون دیگه :(