...
با هم میریم گلاب دره
شروع میکنیم با هم برفای دره رو پارو می‌کنیم.
برفاش زیاده ٬ خسته میشیم
بعد ...
[ این داستان ادامه ندارد. ]