...
ای پرنده ، پر بگیر.
(1 mg)


رو تنش زخمه ٬ ولی زخم تبر ...