...
قصه‌ای بود که نانوشته ماند.
تا همیشه .

و این تلخ ترین قصه بود.