...
وقتی آرشیو آدم پخش و پلا باشه یه هو یه چیزایی توش پیدا میشه که ...

اون پرنده هه بود
همونی که تو خونه قبلی آواز میخوند
از ساعت 4:20 شروع میکرد
با صدای بلند
خیلی بلند
اونقده بلند که
فکر میکردم الانه که همه همسایه ها رو بلند کنه
عاشق بود پرنده هه میدونی ؟
بعد
.
.
.
پرنده هه دیگه نیست
صداشم نیست
میدونی ...

از روزی که من دیگه عاشق نیستم
پرنده هه رفت
رفت
.
.
کجا رفت ؟