...
ياد من باشد تنها هستم...
ماه بالاي سر تنهائي ست.

هوووومممم ...