...
دیدی
یه جوری میشه ته دلت قبل رفتن؟
یعنی دقیقا دم دم رفتن ها، نه خیلی قبلش
ته دل من اونجوریه
ولی جایی که نمیخوام برم آخه
:)