...
صد بار گفتم بازم میگم . اون بچه مال من نیست . یعنی که چی . دیوار کوتاه تر از من گیز نیاوردین . هر کی از راه میرسه یه بچه میاره میچسبونه به من بدبخت . همون اولی رو که قبول کردم (هنوزم البته قبول نکردما) واسه هفت پشتم بسه . روتونو کم کنین دیگه . دهه . چخه . گیری کردیما !!!