...
رد پایی در برف جا مانده است
کمم ، برای رفتن
و کمتر ، برای ماندن