...
میدونی
بعضی وقتا من فکر می‌کنم
فکر که نه ٬ حس می‌کنم
که دارم میمیرم
هنوز زندما
ولی فکرشو بکن
یه بار دیگه حس کنم که دارم میمیرم
بعد به خودم بگم اینم از همون حس الکیاست که همیشه هست
بعدش واقعاً الکی بمیرم

همین.