...
و میفهمی که فقط چند ثانيه زنده بودی ٬ به مدت ِ اون ثانيه های اولی كه پا به دنيا گذاشتی و با تمام وجود جيغ زدی ...