...
چند شبه خواب پرواز می‌بینم . هر دفعه هم سقوط می‌کنم. درست قبل از زنگ زدن ساعت.