...
:::

" چه كسي من را تنها آفريد ؟ "
با گريه فرياد مي زد
خدايي كه
از تنهايي
خسته شده بود .