...
حتی اگه خود بچه داشتن به تنهایی اینقدر ترسناک نبود ٬ همین گناه که اسم پدر من به اون به ارث میرسه برای من کافیه تا هیچ وقت نخوام بچه دار بشم.