...
هوا گرگ و میشه ٬
این شومینه‌هه که کنار منه هم خراب شده ٬ خاموشه .
دیواری هم که بهش تکیه دادم سرده .
من ٬
سیگار کاپتان بلکم رو میکشم و ...
... فکر میکنم .
بعد به دودی که از دهنم در میاد نگاه میکنم که میره تو هوا
مثل همیشه سعی میکنم بخار آهم رو از دود سیگارم تشخیص بدم.
راستی ٬
اینم داره میخونه ...شهر قصه: دیگه این دل واسه ما دل نمیشه (2.2mg)


همین.

راستی ٬ فرض می‌کنیم این پست یه جاییش یه لینکی بود به یه جایی ٬
که خب نیست.