...
فرق هست بین وقتی که متنفری با وقتی که فکر می‌کنی متنفری با وقتی که فکرمی‌کنی باید متنفر باشی با وقتی که احساس نیاز می‌کنی که متنفر باشی . من الان فرقشونو میدونم.