...
میگفت بگو : آ
بعد اونیکی میگفت که چه جور آ ؟
بعدش اونیکی میگفت یه جوری که نشون بده آ ...
.....
..
..........
...

بعدش اونیکی میگفت آآآ (تو دلشا‌ )
بعدشم اون‌یکیم نیگاش میکرد اونجوری
( بازم تو دلش )

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ