...
فاصله
من حس می کنم
تو هم حس می کنیش؟
نقش بازی می کنیم
می خندیم
که بگیم هیچ فاصله ای نیست
همه چیز خوبه
به همون خوبیه قبل
هر کی اون یکی رو خر می کنه
هوم
بسه
نه؟
می دونی
فاصله ها توی یه لحظه پیدا میشن
همه شون
فقط یه لحظه
همه چی از یه لحظه شروع میشن
همه چی تو یه لحظه شروع میشه
تو یه لحظه هم تموم میشه
همه لحظه ها رو باید کشت
بعد از اول
باید برای لحظه‌ها زندگی کرد
باور کن.