...
ماهیان میدانند
عمق هر حوض به اندازه‌ دست گربه است ...